Kasvatustavoitteet

kanotointi

Partio on kasvatusksellinen järjestö, jonka tavoitteena on muovata jäseniään parempaan suuntaan alla olevien tavoitteidein mukaisesti.

Yleiset kasvatustavoitteet

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Suhde itseen

Partiolainen kehittää itseään ihmisenä. Hän pitää huolta itsestään ja terveydestään
(terveet elintavat). Partiolainen pyrkii monipuoliseen ja tasapainoiseen elämään. Partiossa saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen rakentamiseen. Partiolaiselle muodostuu käsitys eettisesti oikeasta ja väärästä sekä kyky ja halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta. Partiolainen uskaltaa heittäytyä uusiin ja erilaisiin tilanteisiin ja hän käyttää luovuuttaan. Hän leikkii, käyttää mielikuvitustaan ja löytää toimivia ratkaisuja erilaisiin pulmatilanteisiin. Partiolainen tarttuu toimeen. Partiolainen osaa antaa ja hyödyntää saamaansa palautetta. Hän suhtautuu tulevaisuuteensa toiveikkaasti ja tavoitteellisesti.

• Elämänhallinta
• Terveiden elintapojen edistäminen
• Luovuus ja kekseliäisyys
• Toimeen tarttuminen
• Käsitys oikeasta ja väärästä
• Oman maailmankatsomuksen muodostaminen

Suhde toisiin ihmisiin

Partiolainen auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä, vaikkei se olisi oman välittömän
edun mukaista. Hän ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa.  Partiolainen arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja
maailmankatsomuksia. Partiolainen osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa
ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään tilanteeseen sopivalla tavalla. Partiolainen on rehellinen ja luotettava. Oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen ovat partiolaiselle tärkeitä.

• Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
• Erilaisuuden näkeminen rikkautena
• Kyky asettua toisen asemaan
• Yhteisvastuullisuus
• Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys”
• Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla

Suhde yhteiskuntaan

Partiolainen osaa toimia yhteiskunnassa, ottaa selvää arkielämän asioista ja vaikuttaa
niihin. Hän osaa ottaa erilaisia rooleja johtajana ja johdettavana erilaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Partiolainen ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä (organisaatiolukutaito). Partio kehittää johtamis- ja vaikuttamistaitoja, kuten aloitteellisuutta, vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä, tavoitteenasettelua ja organisointikykyä. Partiolaista kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen. Hän huomaa epäkohdat ja tarttuu niihin asioiden korjaamiseksi. Partiolainen haluaa sitoutua osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa. Partiolainen tuntee oman kulttuurinsa ja on kiinnostunut myös muista kulttuureista, sekä osaa arvostaa niitä. Partiolainen mieltää olevansa osa ihmiskuntaa ja tuntee globaalia vastuuta.

• Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa
• Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen
• Oman ja muiden kulttuurien arvostus
• Kyky ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä
• Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen

Suhde ympäristöön

Partiolainen osaa liikkua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän kunnioittaa ja tuntee luontoa. Partiolainen kokee olevansa osa luontoa ja viihtyy siellä. Partiolainen on kiinnostunut myös asuin- ja toimintaympäristönsä hyvinvoinnista, siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän huolehtii elinympäristön säilymisestä myös tuleville sukupolville (kestävän kehityksen periaate).

• Positiivinen luontosuhde
• Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa (metsässä, merellä, tuntureissa)
• Luonnonsuojelun tarpeen tiedostaminen ja omat mahdollisuudet sen edistämisessä
• Vastuu elinympäristöstä
• Luonnon kunnioittaminen